Forretningsbetingelser

1. Anvendelse
Disse forretningsbetingelser gælder i enhver sammenhæng, hvor Sejr Landinspektør (herefter SL) indgår aftale om udførelse af en opgave/ydelse, medmindre andet aftales skriftligt.
Sammen med afgivet tilbud og ordrebebekræftelsen udgør nærværende forretningsbetingelser det samlede aftalegrundlag mellem SL og kunden, medmindre der indgås supplerende skriftlige aftaler. Ændringer i og tilføjelser til dette aftale-grundlag kræver skriftlig aftale mellem parterne.

2. Tilbud
Medmindre andet aftales skriftligt mellem SL og kunden er alle priser angivet i DKK og ekskl. moms.

Skriftlige tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. Er tilbuddet ikke accepteret inden da, bortfalder tilbuddet.

Er et accepteret tilbud ikke udnyttet eller ydelsen leveret inden 6 måneder fra tilbuddets datering, da bortfalder tilbuddet.

Afgives der ikke en fast pris, afregnes der efter medgået tid og iht. SL’s vejledende priser.

Kunden kan ikke uden SL’s godkendelse overdrage afgivne tilbud til tredjemand.

3. Ordrer
Ved bestilling af ydelser/opgaver – efter tilbud fra SL eller kundens henvendelse – beskrives de aftalte ydelser (omfang og levering) i en skriftlig ordrebekræftelse.

Ordrebekræftelsen er bindende. Ændringer til ordrer udløser et supplement til den oprindelige ordrebekræftelse og kan medføre en merpris, der – hvis ikke aftalt nærmere – vil blive opgjort efter medgået tid og iht. til SL’s vejledende takster.

Ønskes ordren annulleret, vil der blive faktureret for medgået tid samt eventuelle udlæg, der må have været.

4. Kundens misligholdelse
Hvis kunden misligholder aftalen, da forbeholder SL sig at annullere ordren, ligesom et evt. tab, forårsaget ved misligholdelsen, vil blive krævet erstattet.

I tilfælde af SL’s annullation af ordren vil der blive faktureret i henhold til ovenstående pkt. 3.

5. Ydelsen og dens levering

Den aftalte ydelse omfatter alene de tjenesteydelser, der fremgår af ordrebekræftelsen eller et supplement hertil.

Hvor nødvendigt koordineres ydelsens levering med kunden.

Arbejdsopgaver udføres i hverdage mandag til torsdag inden for kl. 07.00-17.00 og fredage kl. 07.00-14.30. Ved arbejde udover det anførte tidsrum, vil der blive pålagt et timetaksttillæg på 50% de første 3 timer og derefter 100% timetaksttillæg.

Detaljer omkring ydelsen fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og/eller anden beskrivelse fra SL. Hvis der udføres arbejde, som ikke er indeholdt i ordrebekræftelsen faktureres dette arbejde efter medgået tid.

Udført arbejde faktureres iht. tilbud eller efter medgået tid, uanset opgavens udfald.

Det er kundens ansvar, at SL er i besiddelse af det gældende arbejdsgrundlag senest 5 arbejdsdage før en opgave skal udføres.

Pladsen/området hvor opgaven skal udføres skal være klargjort og let tilgængelig. Klargøring af pladsen/området indebærer, at der skal være ryddet for materialer, maskiner og andet, som kan forhindre at området kan overskues, samt at der ikke er jordbundsforhold (f.eks. asfalt, stabilgrus, beton, hæk/krat mm.), som besværliggør afsætning med træpinde/-pæle.

Al tid SL bruger på at køre forgæves eller faktatjekke opgaven pga. kundens mangelfulde forberedelse, eller bruger i ekstra tid pga. manglende klargørelse af området, faktureres efter medgået tid, uanset om der er indgået fastprisaftale.

6. Reklamation
Reklamation over mangler ved SL’s ydelser skal fremsættes skriftligt inden 10 kalenderdage fra den dag ydelsen er leveret.

SL’s mangelsansvar er begrænset til 1 år fra ydelsens endelige levering.

7. Priser og betaling
SL forbeholder sig løbende at justere sine vejledende priser.

SL fremsender faktura til den faktureringsadresse eller e-mailadresse, som er aftalt med kunden. Betalingsbetingelser fremgår af faktura – standard betalingsbetingelse: Netto kontant +8 dage.

Der acontofaktureres månedsvis eller når vores honorar efter medgået tid har oversteget 10.000,- kr. Afgifter/gebyrer vil blive faktureret inden sagens indsendelse til Geodatastyrelsen/ Tinglysning.

Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Endvidere er SL berettiget til at standse evt. resterende ydelser for kunden, uden herved at pådrage sig noget ansvar over for kunden.

8. Ansvar og ansvarsbegrænsning
SL er kun ansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med arbejde, som SL har påtaget sig, når det kan godtgøres, SL har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, herunder hvis skaden skyldes væsentlig mangel på faglig dygtighed eller udvist omhu.

SL er ikke ansvarlig for kundens driftstab, avancetab eller andre indirekte eller afledte tab.

SL’s ansvar er desuden begrænset til honorarets størrelse for den delopgave/delydelse som skaden relaterer sig til.

Skader skal anmeldes til SL inden 14 dage efter skadens indtræden.

9. Forsikring
SL har tegnet Professionel Rådgiveransvarsforsikring hos TopDanmark.

10. Force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter den i ordrebekræftelsen eller tilbuddet angivne dato og forinden ydelsens levering: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, oversvømmelse, vandskade, hærværk, tyveri, svigtende energiforsyning, krig, terror eller trussel herom, udbrud af smitsom sygdom af ikke uvæsentligt omfang (herunder i form af Corona-vira) samt generel nedlukning af samfundet, mobilisering eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Det påhviler den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de i førnævnte punkt omtalte omstændigheder, ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

Hvis en ansvarsfrihedsgrund ikke ophører inden for rimelig tid, har hver af parterne ret til at ophæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.

11. Lovvalg og tvister
Nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

Eventuelle tvister mellem SL og en kunde søges løst i mindelighed mellem parterne. Er det ikke muligt henvises til ABR 18 eller ABR 18 forenklet.

Hvis det aftales, at uoverensstemmelser skal løses ved syn og skøn, skal der fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i København.

Klik her for at åbne vores forretningsbetingelser i en PDF