Matrikulære opgaver - Ekspropriation, sammenlægning og opmåling

Matrikulære opgaver

De matrikulære opgaver omfatter opgaver i forbindelse med fast ejendom, hvor det i Danmark er fastlagt ved lov, at disse skal udføres af en landinspektør. Når grunde lægges sammen, udstykkes, eksproprieres eller på anden måde får et ændret ejerforholdet, foretager Sejr Landinspektør alt det nødvendige mht. opmåling og dokumenter og tilladelser.

Som praktiserende landinspektør varetager vi desuden udarbejdelsen af alle nødvendige dokumenter og indhentelse af alle tilladelser samt alle underskrifter til brug ved registrering i matriklen.

Matriklen er et landsdækkende register over fast ejendom, og som administreres af Geodatastyrelsen.

Vi kan hjælpe med følgende opgaver

Udstykning til nye ejendomme
Vi assisterer, når du ønsker at udskille en del af en grund fra den oprindelige ejendom til ny samlet fast ejendom.

Arealoverførsel mellem ejendomme
Vi foretager opmåling af eksisterende skel og afmærker nye skel, når der handles jord mellem ejendomme, og vi indhenter alle myndighedsgodkendelser og sørger for, at sagen noteres i matriklen og tingbogen. Vi udfærdiger også overdragelsesdokument og skøde på det handlede areal.

Ejendomsberigtigelse
Ved en eventuel hævdvunden ret på et areal kan man ved en ejendomsberigtigelse registrere denne ret i matriklen.

Sammenlægning af ejendomme
To selvstændige ejendomme i samme eje kan sammenlægges til èn ejendom, hvor de eksisterende matrikelbetegnelser opretholdes eller den ene ejendom inddrages under den anden.

Ekspropriation af fast ejendom
Ved ekspropriation udfører Sejr Landinspektør opmåling, foretager afmærkning af de eksproprierede arealer og udarbejder materialet for ekspropriationen inkl. kortbilag.

Jordfordeling efter omlægning af dyrkningsarealer
I forbindelse med større omlægninger af dyrkningsarealer mellem f.eks. landbrugsejendomme kan Sejr Landinspektør gennemføre opmåling af de arealer, som er i “spil”. Herefter gennemføres afmærkning af nye skelgrænser i marken.

Opmåling af skel
Udføres typisk, hvor der er opstået tvivl om skellet mellem to grunde – eller hvor der er behov for en nøjagtig skelopmåling i forbindelse med køb og salg eller nybyggeri.

Ændring af private fælles vej eller optagelse af ny vej på matrikelkortet
Vi vejleder om veje i marken og på matrikelkortet – om der er tinglyste vejrettigheder og udfærdiger nye veje og sørger for notering i matriklen og tinglyser rettighederne i tingbogen.