Vi hjælper med servitutter og deklarationer

Servitutter og deklarationer

Vi forestår udarbejdelsen af servitutter af enhver art til sikring af private aftaler og retslige forhold. Det kan f.eks. dreje sig om deklarationer mellem grundejere og ejere af tekniske installationer. Det kan også handle om tilladelse til kørsel over andres ejendom eller bygninger, som er placeret tættere på skel end 2.5 m.

Aftalerne skrives ned i en servitut, hvortil landinspektøren har udfærdiget et tinglysningsrids med angivelse af aftalens geografiske placering.

Landinspektøren sørger for den nødvendige myndighedsbehandling.

Servitutter tinglyses digitalt

Aftalen tinglyses digitalt i den elektroniske tingbog med geografisk stedfæstelse og servitutter, det fremstår herefter som en byrde på den pågældende ejendoms blad i tingbogen med angivelse af påtaleberettigede.